Cyflogwyr

O ganlyniad i ymrestru awtomatig, mae miliynau o bobl nawr gyda’r cyfle i ddechrau adeiladu eu cynilion ar gyfer eu hymddeoliad.

O dan y Ddeddf Pensiynau 2008, mae’n rhaid i bob cyflogwr yn y DU ymrestru eu gweithwyr cymwys i mewn i gynllun pensiwn a, ble mae’n briodol, talu cyfraniadau. Gelwir hyn yn ‘ymrestru awtomatig’.

Os ydych yn cyflogi o leiaf un person rydych yn gyflogwr ac mae gennych rhai dyletswyddau cyfreithiol. Darganfyddwch sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol i chi drwy ymweld â thudalennau cyflogwyr Y Rheolydd Pensiynau.

Ydych chi’n cyflogi rhywun ar hyn o bryd?

Os ydych, mae’n bwysig eich bod yn deall beth i’w wneud ac erbyn pryd, fel eich bod yn gallu cwrdd â’ch dyletswyddau ymrestru awtomatig. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio teclyn ar-lein Y Rheolydd Pensiynau i wirio eich dyletswyddau.

Ddim yn siŵr os ydych yn gyflogwr?

Os ydych yn didynnu treth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol o gyflog y person rydych yn eu cyflogi, yna fel arfer chi yw eu cyflogwr. Os ydych wedi defnyddio asiantaeth i logi’r person a’r asiantaeth sy’n talu eu cyfraniadau Yswiriant Gwladol, yr asiantaeth yw’r cyflogwr ac nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Darganfyddwch sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol i chi drwy ddefnyddio’r teclyn ar-lein ar wefan Y Rheolydd Pensiynau.

Mae cyfraniadau ymrestru awtomatig yn cynyddu yn 2019

Er mwyn helpu gweithwyr i gyfarwyddo â chynilo’n rheolaidd ar gyfer eu hymddeoliad, cynyddodd yr isafswm symiau y mae’n rhaid i gyflogwyr a’u staff dalu i’w cynllun ymrestru awtomatig ym mis Ebrill 2018 – gyda’r cynnydd a gynlluniwyd sy’n weddill yn digwydd ar 6 Ebrill 2019.

Fel y cyflogwr, mae’n rhaid i chi wneud isafswm o gyfraniad tuag at y swm uwch hwn ac mae’n rhaid i’ch gweithwyr wneud i fyny’r gwahaniaeth. Os ydych yn penderfynu talu cyfan isafswm y cyfraniad sydd ei angen, ni fydd yn rhaid i’ch gweithwyr dalu dim.

Dyddiad yn effeithiolIsafswm cyfraniad cyflogwrCyfraniad gweithiwrCyfanswm isafswm y cyfraniad
Yn bresennol hyd at 5 Ebrill 20192%3%5%
o'r 6 Ebrill 2019 ymlaen3%5%8%

Noder Efallai y byddwch chi a / neu’ch gweithwyr eisoes wedi dewis i dalu mwy nag isafswm y cyfraniadau. Os yw eich taliadau yn fwy na’r lefelau isafswm uwch, nid oes angen i chi dalu mwy.

Gall y swm rydych chi a’ch gweithwyr yn ei dalu i mewn i gynllun pensiwn amrywio yn dibynnu ar ba gynllun pensiwn rydych yn ei ddewis. Fodd bynnag, mae’r gyfraith yn dweud, mae’n rhaid i’r cyflogwr dalu o leiaf yr isafswm i mewn i’r cynllun. Darganfyddwch fwy am y cynnydd i gyfraniadau ar  wefan Y Rheolydd Pensiynau.

Beth sydd angen i mi ei wneud nawr?

Ewch i wefan Y Rheolydd Pensiynau a defnyddiwch y teclyn ar-lein i gael mwy o wybodaeth ar beth rydych angen ei wneud ac erbyn pryd.

Cyfrifoldebau parhaus

Mae ymrestru awtomatig yn gyfrifoldeb parhaus i gyflogwyr, ac mae dyletswyddau parhaus i’w cyflawni ar ôl i chi gwblhau eich datganiad cydymffurfiaeth.

Er enghraifft, bob tro y byddwch yn talu eich gweithwyr – gan gynnwys dechreuwyr newydd, mae’n rhaid i chi asesu eu hoedran ac enillion i weld a oes angen iddynt gael eu rhoi i mewn i gynllun pensiwn a faint sydd angen i chi ei dalu i mewn. Rhaid i chi gadw cofnodion sy’n ymwneud â’ch cynllun, a rheoli unrhyw geisiadau i ymuno neu ei adael.

Darganfyddwch mwy am y dyletswyddau parhaus sydd gennych fel cyflogwr ar wefan y Rheolydd Pensiynau.

Cynnal cyfraniadau

Ar ôl i chi sefydlu cynllun pensiwn a rhoi eich staff cymwys i mewn iddo, ni fydd eich dyletswyddau cyfreithiol yn dod i ben yno. Rhaid i chi barhau i wneud y taliadau sy’n ddyledus i’r cynllun bob tro y byddwch yn rhedeg y gyflogres. Mae’r Rheolydd Pensiynau yn monitro’r cyfraniadau a delir i bensiynau gweithle, a gallant ddweud os nad yw taliadau sy’n ddyledus yn cael eu gwneud yn rhan o gynllun cofrestru awtomatig eich staff. Bydd y Rheolydd Pensiynau yn gweithredu os na fyddwch yn cydymffurfio â’ch dyletswyddau cyfreithiol parhaus, ac efallai y bydd angen i chi ôl-ddyddio unrhyw daliadau a gollwyd.

Ail-ymrestru

Bob tair blynedd bydd angen i chi roi unrhyw un o’ch gweithwyr cymwys oedd wedi eithrio allan yn flaenorol, neu wedi stopio cynilo i mewn i’ch cynllun pensiwn, yn ôl i mewn iddo. Gelwir hyn yn ail-ymrestru – mae gan Y Rheolydd Pensiynau wybodaeth am hyn ar eu gwefan.

Darganfyddwch eich cyfrifoldebau. Dyma’r gyfraith.

Pwy yw’r Rheolydd Pensiynau?

Mae’r Rheolydd Pensiynau yn gorff cyhoeddus a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU i reoleiddio pensiynau sy’n seiliedig ar waith.  Mae gwybodaeth a help ar gael ar eu gwefan a gallant ysgrifennu atoch am eich dyletswyddau ymrestru awtomatig fel cyflogwr.

Ymwelwch â’r Rheolydd Pensiynau