Cyflogwyr

O ganlyniad i Ymrestru Awtomatig, mae miliynau o bobl nawr gyda phensiwn gweithle. Darganfyddwch beth yw eich cyfrifoldebau pensiwn gweithle chi.

Item

Beth yw Cofrestriad Awtomatig?

Mae’r gyfraith ar bensiynau gweithle wedi newid. O dan y Ddeddf Pensiynau 2008, mae’n rhaid i bob cyflogwr yn y DU roi staff penodol mewn cynllun pensiwn a chyfrannu tuag ato. Gelwir hyn yn ‘Gofrestriad Awtomatig’.

A yw Ymrestru Awtomatig yn berthnasol i mi?

Mae Cofrestriad Awtomatig yn berthnasol i holl gyflogwyr sydd gydag o leiaf un aelod o staff. Nid yw’n berthnasol i fusnesau yn unig; os ydych yn cyflogi rhywun yn uniongyrchol i weithio i chi – fel glanhawr, cynorthwyydd gofal personol neu nani, er enghraifft – rydych yn gyflogwr a byddwch angen sicrhau bod unrhyw weithwyr cymwys yn cael eu cofrestru i mewn i bensiwn gweithle.

I gael gwybod os yw hyn yn berthnasol i chi ymwelwch â gwefan y Rheoleiddiwr Pensiynau a defnyddio’r duties checker. Bydd y teclyn hwn yn gofyn ychydig o gwestiynau byr ynglŷn â’ch gweithwyr, i weithio allan pa ddyletswyddau sy’n berthnasol i chi a pha bryd. Bydd y gwiriwr dyletswyddau yn rhoi help wedi’i deilwra ac arweiniad drwy’r camau i gwblhau unrhyw ddyletswyddau Cofrestriad Awtomatig efallai sydd gennych.

Ddim yn siwr os ydych yn gyflogwr?

Os ydych yn didynnu treth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol o gyflog y person rydych yn gyflogi, yna fel arfer rydych yn gyflogwr iddynt. Os ydych wedi defnyddio asiantaeth i logi person ac mae’r asiantaeth yn talu eu cyfraniadau Yswiriant Gwladol, yr asiantaeth yw’r cyflogwr ac nid ydych angen gwneud unrhyw beth. Cewch wybod sut mae Cofrestriad Awtomatig yn berthnasol i chi drwy ddefnyddio’r duties checker ar y wefan Rheoleiddiwr Pensiynau.

Os ydych angen arweiniad pellach, darllenwch ein tudalen ddim yn siŵr os ydwyf yn gyflogwr.

Beth ydwyf angen ei wneud nawr?

Ymwelwch â’r wefan Rheoleiddiwr Pensiynau a defnyddio y duties checker i gael hyd i fwy o wybodaeth o beth rydych angen ei wneud ac erbyn pa bryd. Byddwch angen eich cyfeirnod* Talu Wrth Ennill wrth law.

*Gellir cael hyd i’r cyfeirnod Talu Wrth Ennill ar lythyrau rydych wedi eu derbyn gan Y Rheoleiddiwr Pensiynau ynglŷn â Chofrestriad Awtomatig. Fel arall, gellir cael hyd iddo ar y llythyr a anfonodd Cyllid a Thollau EM atoch pan wnaethoch gofrestru’n gyntaf fel cyflogwr neu o’ch pecyn meddalwedd cyflogres.

Pwy yw’r Rheoleiddiwr Pensiynau?

orff cyhoeddus yw’r Rheoleiddiwr Pensiynau wedi ei sefydlu gan Lywodraeth y DU i reoleiddio pensiynau’n berthnasol i waith. Mae gwybodaeth a help ar gael ar eu gwefan ac maent yn ysgrifennu at pob cyflogwr i adael iddynt wybod pan mae eu dyletswyddau’n dechrau ac yn darparu arweiniad ar dasgau allweddol ar y ffordd.

Ymwelwch â’r Rheoleiddiwr Pensiynau

Peidiwch ag anwybyddu pensiwn gwelthle. Mae’n gyfraith.